Dokumenti

Mērsraga ostas noteikumi

“Mērsraga ostas noteikumi”, ko izdevusi Mērsraga novada pašvaldība saistošo noteikumu veidā, pamatojoties uz LR Likumu par ostām, nosaka nosaka Mērsraga ostas iekšējo kārtību un kuģošanas drošību Mērsraga ostā. Šie noteikumi ir saistoši visām juridiskajām un fiziskajām personām, tai skaitā kuģiem, kas atrodas vai darbojas ostā. Šo noteikumu izpildi pārrauga Mērsraga ostas pārvalde un ostas kapteinis.

Pilns aktuālo Mērsraga ostas noteikumu teksts šeit: Mērsraga ostas noteikumi.

Attīstības programma

Apbūves tiesības metodika

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plāns

Varirāk lasiet šajā adresē: Links uz Likumi.lv

Zemes nomas metodika

Zemes nomas metodika nosaka kārtību, kādā veidā notiek pieteikšanās ostas pārvaldes valdījumā esošos brīvo valsts zemes gabalu nomai, un nosacījumus, kādi tiek piemēroti nomnieka izvēlei, zemes nomas maksas un līguma termiņa noteikšanai. Tā nosaka, kā notiek nomas zemes gabala platības fiksēšana, kā tiek aprēķināta nomas maksa un citus būtiskus jautājumus. Metodikas pielikums nosaka, kādi dokumenti jāiesniedz potenciālajam nomniekam, lai ostas valdes lēmums par katru ilgtermiņa nomnieku būtu pieņemts pārdomāti un atbilstoši ostas darbības mērķiem.

Mērsraga ostas maksas

Noteikumus “Mērsraga ostas maksas” saskaņā ar LR Likumu par ostām un “Mērsraga ostas noteikumiem” apstiprina Mērsraga ostas valde. Šie noteikumi tiek regulāri pārskatīti ostas valdē, un katras izmaiņas stājas spēkā 45 dienas pēc to publikācijas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Mērsraga ostas maksas nosaka kuģu maksājumu apjomu par kuģu ienākšanu un iziešanu no ostas, kā arī ostā sniegto pakalpojumu tarifu robežlīmeņus. Ostā iekasēto tonnāžas, kanāla, mazo kuģu, loču maksu, kā arī piestātnes, pasažieru un sanitāro maksu saņem ostas pārvalde. Maksu par ostā sniegtajiem pakalpojumiem saņem pakalpojumu sniedzējs.

Aktuālo “Mērsraga ostas maksu” pilns teksts šeit: Ostas maksas.

Caurlaižu režīma nolikums

Mērsraga ostas slēgtajai teritorijai ir noteikts caurlaižu režīms, pamatojoties uz Starptautisko konven­ci­ju par cil­vē­ka dzī­vī­bas aiz­sar­dzī­bu uz jū­ras (SOLAS) un tās grozīju­miem XI-2 no­da­ļā “Starp­tau­tis­ko ku­ģu un os­tu iekārtu aizsardzības ko­dek­su” (ISPS Code), Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta regulu Nr.725/04 „Par kuģu un ostu aizsardzības stiprināšanu”, Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra direktīvu Nr.2005/65/EK „Par Ostu aizsardzības pastiprināšanu”, LR likumu „Par ostām”, LR Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumiem Nr.697 “Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi” un   2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.746 “Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību”, uz Mērsraga ostas Pārvaldes nolikumu un citiem LR likumiem un normatīvajiem aktiem.

Caurlaižu režīma nolikums nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta personu, transportlīdzekļu, preču un priekšmetu, kravu un citu materiālo vērtību kustība un to kontrole Mērsraga ostas teritorijā. Caurlaižu režīmu nosaka ostas pārvaldnieks, saskaņojot to ar kompetentajām iestādēm. Nolikums attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām Mērsraga ostas teritorijā, tai skaitā uz visiem ostas pārvaldes darbiniekiem, ostas teritorijā esošo uzņēmumu darbiniekiem, apmeklētājiem, kravu un pasažieru pārvadātājiem, ostas iekārtas apkalpojošiem dienestiem.

Personu un jebkuru transporta līdzekļu iekļūšana un izkļūšana no ostas teritorijas tiek veikta noteiktos caurlaides punktos 24 stundas diennaktī, pamatojoties uz Mērsraga ostas pārvaldes izsniegtām caurlaidēm un kravas pavaddokumentiem. Maksu par caurlaižu izsniegšanu nosaka ostas pārvalde (Nolikuma 2.pielikums).

Caurlaides izsniedz, pamatojoties uz pieteikumiem – noteikta parauga veidlapām pastāvīgo caurlaižu izsniegšanai (skat.zemāk), un uz rakstiskiem, mutiskiem vai telefoniskiem ostas uzņēmumu atbildīgo personu pieteikumiem vienreizējo caurlaižu gadījumā.

Elektronisko personu caurlaižu pieteikums atrodams šeit. Ja veidlapā norādīsiet, ka persona pārvietojas ar transporta līdzekli, transporta līdzeklim vienlaikus tiks izgatavota arī pastāvīgā transporta caurlaide, un iesniedzējam par pakalpojumu sagatavosim rēķinu par caurlaižu nolikumā noteikto summu.

Izņēmuma gadījumos, ja transporta līdzeklim bieži mainās vadītāji, un tiem nav lietderīgi izgatavot elektroniskās personu caurlaides, varat pieprasīt tikai pastāvīgās transporta caurlaides. Šādā gadījumā vadītājam katrā iebraukšanas reizē būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jānosauc iebraukšanas mērķis, un jāsaņem vienreizējā personas caurlaide, un, izbraucot no teritorijas, tā attiecīgi jānodod ostas caurlaides darbiniekam.

Pieteikums pastāvīgo transporta caurlaižu izsniegšanai atrodams šeit.

Pastāvīgo caurlaižu noklusējuma derīguma termiņš ir kalendārais gads. Lai tās tiktu elektroniski aktivizētas uz nākamo kalendāru gadu, ostas pārvaldē jāiesniedz to personu saraksti, kurām nepieciešams pagarināt caurlaižu derīguma termiņus – klientu ērtībām esam sagatavojuši veidlapu arī personu sarakstiem, to varat lejuplādēt šeit.

Visas trīs veidlapas papīra formā, kā arī tehnisku palīdzību to aizpildīšanā un kompetentus skaidrojumus no mūsu darbiniekiem var saņemt ostas caurlaidē Lielā ielā 62A Mērsragā, un ostas administrācijas ēkā Lielā ielā 62, Mērsragā (sk.karti).

Pieteikumu veidlapas ostas caurlaidēm

Pieteikumu veidlapas ostas caurlaidēm

This site is registered on wpml.org as a development site.