Pārvaldes funkcijas

Mērsraga ostas pārvalde ir izveidota ar Mērsraga pagasta padomes 1997.gada 28.novembra lēmumu Nr.5/11. Tā ir bijušās pašvaldības bezpeļņas organizācijas “Mērsraga pārvalde” tiesību un saistību pārmantotāja.

Mērsraga ostas pārvaldes finansu līdzekļus veido:

  • atskaitījumi no ostas nodevām;
  • zemes nomas maksa;
  • nomas (īres) maksa par ostas pārvaldes valdījumā nodoto nekustamo īpašumu iznomāšanu (izīrēšanu);
  • maksa par ostas pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem;
  • citi līdzekļi, kas iegūti likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā.

Mērsraga ostas pārvaldes finansu līdzekļi tiek izmantoti, ievērojot bezpeļņas organizācijas principus: ostas pārvaldes rīcībā esošos finansu līdzekļus var izmantot tikai ostas un tās infrastruktūras apsaimniekošanai un attīstīšanai un “Likuma par ostām” 7.pantā noteikto funkciju izpildei. Ostas pārvaldes ienākumu pārsniegums pār izdevumiem ieskaitāms rezerves fondā un izlietojams atbilstoši ostas valdes apstiprinātajiem mērķiem.

This site is registered on wpml.org as a development site.